Online Teklif
Özel Okul ve Eğitim Kurumu Açmak İçin Gerekli Belgeler

Özel Okul ve Eğitim Kurumu Açmak İçin Gerekli Belgeler

Özel Okul, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Dönüşüm Okulları, Özel Muhtelif Kurslar ya da Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları açmak isteyenler için MEB tarafından belirlenen standart kurallar ve kurumdan istenen belgeler vardır. Bu belgeler temin edilmeden başvuru aşaması tamamlanmaz. Başvuru alınsa dahi kurumun MEB belgesi alması mümkün olmaz. Dolayısıyla MEB tarafından istenen tüm belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanması gerekir.

ÖZEL OKUL AÇILIŞINDA ARANAN BELGELER (ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ m.5/2)

 • Form dilekçe (ek-1)
 • TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan
 • Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
 • Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği
 • Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı
 • Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan
 • Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve CD’si
 • Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan 3 nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve CD’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı
 • Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan
 • Kurum binasının tapu fotokopisi veya okul türlerine göre kira sözleşmesinin Milli Eğitim Md. onaylı örneği
 • Sağlık Meslek Lisesi açacakların ildeki hastane ile yapacakları protokol
 • Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor
 • Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri yada yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik rapor
 • Yabancı uyruklular tarafından doğrudan veya ortaklık yoluyla açılacak milletlerarası okullar için bakanlar kurulu izni
 • Milletlerarası okullar için denklik belgesi

Yukarıdaki belgelerler ile Valilik veya Kaymakamlığa (il / İlçe MEM) müracaat edilir. Müracaat eden kişiye, müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir ve dosyalar 3 iş günü için ilgili valiliğe gönderilir. Başvurunun onaylanması ile birlikte kurumunuz artık MEB onaylı bir eğitim merkezi olarak eğitim hayatına başlayabilir. MEB onayı olmadan eğitim veren kurumlara cezai işlem uygulandığını unutmayın…